Säännöt

Säännöt hyväksytty yhdistyksen jäsenkokouksessa 1.3.2004.

Päivitetty nimenmuutoksella 2015.

----------------------------------------------

PIRKANMAAN KIELIPOLKU RY:N SÄÄNNÖT (2015)

 

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA ALUE

 

1 § Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Kielipolku ry.

 

Yhdistyksen kotipaikkana on Tampere ja toiminta alueena Pirkanmaa.

 

Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.

 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. toimia dysfaatikkojen ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana,

2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta,

3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja

4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä.

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. valvoo ja edistää jäsenistönsä etuja,

2. harjoittaa virkistys , kuntoutus , liikunta  ja tiedotustoimintaa ja

3. järjestää koulutus  ja kurssitoimintaa.

 

4 § Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja keräyksillä.

 

JÄSENET

 

5 § Yhdistyksen jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet dysfaatikot, heidän läheisensä ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt.

 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.

 

Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti ja jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

6 § Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä ja kunniapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

 

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen kevät  tai syyskokous.

 

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

7 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta.

 

Jos jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa hänet/sen yhdistyksestä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

 

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä.

 

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

JÄSENMAKSU

 

8 § Jokainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain 31.12. mennessä jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruuden tulevalle vuodelle päättää yhdistyksen syyskokous.

 

Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen edelliseltä kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ennen kuin jäsenmaksu on maksettu.

 

Kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi kutsutuilta ei jäsenmaksua peritä.

 

HALLINTO  JA TOIMEENPANOE

 

9 § Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä on jäljempänä määrätty.

 

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee.

 

Yhdistyksen toimielinten kokousten pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä.

 

10§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 15.2.   15.5. välisenä aikana ja syyskokous 15.9.   15.12. välisenä aikana. Kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

 

Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta.

 

11 § Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Muita asioita voidaan ottaa keskusteltaviksi ja päätettäviksi, mikäli kokous näin päättää.

 

Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kevätkokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä ja syyskokousta edeltävän heinäkuun loppuun mennessä.

 

12§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut jäsenet,

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

6. käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,

7. käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja tilintarkastajien lausunto edellisen kalenterivuoden ajalta,

8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Joka neljäs vuosi valitaan edustajat Aivoliiton liittokokoukseen. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja. Lisäksi yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 100, saavat valita yhden lisäedustajan, ja yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 200, saavat valita toisen lisäedustajan, ja yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 400, saavat valita kolmannen lisäedustajan.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus,

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut jäsenet,

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten,

7. päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus,

8. vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset,

9. käsitellään muut talousarvioasiat,

10. vahvistetaan tulo  ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle,

11. valitaan hallituksen puheenjohtaja,

12. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenen tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, 

13. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa, 

14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

13§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

 

Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on hallitukselle saapunut.

 

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan jäsenille samoin kuin varsinaisesta kokouksesta.

 

ÄÄNIOIKEUS

 

14 § Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on äänioikeus.

 

Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu, noudatetaan mitä 8 §:ssä on määrätty.

 

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

 

15 § Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

 

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme ja varajäsenistä toinen on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

 

16§ Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä:

1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,

2. pitää luetteloa jäsenistä,

3. päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia  ja ansiomerkkien esittämisestä,

4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

5. hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana,

6. laatia yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta ja toimittaa kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen tileistä edelliseltä kalenterivuodelta tilintarkastajien lausuntoineen, 

7. laatia yhdistyksen syyskokoukselle yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys kuluvaa kalenterivuotta varten ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten,

8. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan,

9. asettaa tarpeelliseksi katsomansa johtokunnat, työryhmät ja toimikunnat,

10. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heitä koskevista työsuhdeasioista,

11. valita tarvittavat edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin sekä

12. huolehtia ja vastata yhdistyksen muidenkin asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

 

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

17§ Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

NIMENKIRJOITTAJAT

 

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus  ja toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

19§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on toimitettava hallitukselle kevätkokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä ja syyskokousta edeltävän heinäkuun loppuun mennessä.

 

Hallituksen on ilmoitettava ehdotuksesta jäsenille kokouskutsussa ja liitettävä mukaan oma lausuntonsa.

 

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

 

20 § Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa purkautumista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on tehtävä 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä sääntöjen 2 §:n määrittelemiin tarkoituksiin sillä tavalla, kun yhdistyksen viimeinen purkautumisesta päättävä kokous määrää.

 

21 § Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Ennakkotarkastettu Patentti  ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 15.8.2003